Online
blijf bij met
Beets
Spannende tijden Beetster gasveld
Hoger beroep deze week voor rechter
11 juni 2020 - Stichting Tsjingas + redactie
Al het nieuws in 2020 ...

# Spannende tijden Beetster gasveld

index-01-a2020014003.jpg index-01-a2020001008.jpg index-01-a2020001007.jpg index-01-a2020001006.jpg index-01-a2020001005.jpg index-01-a2020001004.jpg index-01-a2020001003.jpg

# Plan voor tweede zonnepark

# PHK gaat deze maand open

Al jaren hangt het als een donderwolk boven Nij Beets en omgeving. Canadese gaswinner Vermilion wil daar gaan boren naar gas en voert hierover inmiddels een jarenlange strijd met gemeente Opsterland, Stichting Tsjingas en diverse omwonenden. Deze strijd gaat nu een volgende fase in. Op 11 juni om 14:00 uur treffen partijen elkaar bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag, de hoogste bestuursrechter in dit soort zaken.

Aanleiding is het gasveld dat loopt van Aldeboarn via De Veenhoop, Nij Beets naar Beetsterzwaag. Vermilion wil gaan boren vanaf een perceel aan de Ripen in Nij Beets. Om te kunnen boren moeten het perceel en toegangsroutes daarvoor ingericht worden en daarvoor is een zogenoemde omgevingsvergunning nodig. Gemeente Opsterland heeft deze vergunning geweigerd vanwege ontbrekend draagvlak en strijdigheid met een goede ruimtelijke ordening. Vermilion is daarop naar de rechter gestapt. Eind 2018 troffen alle partijen elkaar bij de Rechtbank Noord-Nederland. De Rechtbank oordeelde dat de gevolgde procedure niet goed was verlopen en dat de Minister en niet de gemeente een nieuw besluit moet nemen. Tegen deze uitspraak is door verschillende partijen hogerberoep ingesteld. Op 11 juni buigt de Raad van State zich hierover.

Verzet - Al jaren wordt gestreden tegen de boorplannen. Een actiemoment voor het gemeentehuis in Beetsterzwaag en een heleboel schriftelijke en mondelinge bezwaren maakten al in 2016 duidelijk hoe groot de ongerustheid was. Sindsdien hebben inwoners zich laten horen en zien via acties en door het aanbieden van een met 1.200 handtekeningen ondertekende petitie aan de Tweede Kamer in Den Haag. Juridische procedures horen daar ook bij. Verzet tegen nieuwe gaswinningen wordt inmiddels in heel Nederland breed ondersteund door inwoners, gemeente- en provinciebesturen.

Kwetsbaar gebied - Bodemdaling kan leiden tot schade aan landerijen en huizen. In de regio van het Beetster gasveld is bodemdaling al een probleem vanwege inklinkend veen. Gaswinning leidt altijd tot bodemdaling, in dit geval tot extra bodemdaling. Gaswinning gaat gepaard met inzet van chemicaliŽn. Niemand kan voorspellen wat op langere termijn de effecten hiervan zijn op bodem, water en natuur. De beoogde locatie ligt in een kwetsbaar gebied. In het bedreigde Friese veenweidelandschap, in een uniek hoogwaardig cultuurhistorisch landschap van het beekdal Koningsdiep, pal naast een natuurcompensatiegebied voor het Polderhoofdkanaal, nabij omringende woningen en bedrijven, in een gebied waar zwaar beschermde diersoorten leven en pal naast de oudste rivier van Friesland.

Opbouw in plaats van afbouw - Minister Wiebes heeft afbouw van gaswinning beloofd. De praktijk laat echter nog steeds initiatieven zien voor nieuwe, meer of langere gaswinning of zelfs plannen voor nieuwe locaties. Een recent onderzoek door de Leeuwarder Courant toonde aan dat op bestaande afspraken fors wordt bijgeplust: 2 miljard kuub extra uit de Friese gasvelden en er zijn nieuwe velden in beeld.


Stikstof - Nieuwe gaswinning past niet bij de enorme opgave die er ligt om de stikstofuitstoot in Nederland terug te brengen. Afgelopen week nog gaf de Commissie Remkes aan dat we meer moeten doen. Het aanleggen van een nieuwe mijnbouwlocatie draagt alleen maar bij aan meer stikstofuitstoot. De Raad van State heeft geoordeeld dat de stikstofuitstoot op Natura 2000-gebieden onmiddellijk teruggebracht moet worden. Nabij de beoogde mijnbouwlocatie liggen meerdere Natura 2000 gebieden waar al sprake is van een te hoge stikstofdepositie.
index-01-a2020001020.jpg index-01-a2020014001.jpg
© 2011 - 2020
OvS PR & vormgeving | Beets Online
Lees ook over dit onderwerp ...

Uitleg uitspraak Rechtbank Noord-Nederland