index-01001013.jpg index-01001009.jpg
lees verder ...
Historie van Beets in vogelvlucht
Namenstrijd
Van meet af aan, vanaf 1189 is Beets aangeduid als Beets (Beetz, Beke, Oude Weme). Met Beets wordt steeds gedoeld op het dorp Beets (Oud Beets) en het hele gebied van waar nu het kombord van Beetsterzwaag staat tot aan de gemeentegrenzen met Smallingerland en Uttingeradeel (het tegenwoordige Boarnsterhim en over enkele jaren Heerenveen). Het ‘achterland’ van Beets, om het zo uit te drukken, heeft door de eeuwen heen een zeer beperkte bewoning gekend. De meest voor de hand liggende bewoning is geweest aan de route naar Aldeboarn via de Geawei. In hoofdstuk Terug in de tijd is hier nader op ingegaan. Bedenk daarbij dat de Boorn vanaf Aldeboarn in de richting van Beets een totaal andere loop heeft gehad.

Door vervening zijn vanaf 1863 veel meer mensen in het achterland gaan wonen. Officieel zijn deze mensen in Beets gaan wonen. In de volksmond is de nieuwe kern aangeduid als Nieuw Beets. De PTT heeft deze naam gehanteerd, zonder dat het een officiële naam is. Als op 1 augustus 1925 Beets, Oud Beets wordt hiermee bedoeld, opgaat in Beetsterzwaag, blijft de rest van Beets, Nieuw Beets, Beets heten. Officieel dan.
In 1950 verzoekt Plaatselijk Belang de gemeente de naam Nieuw Beets officieel in te voeren. Reden: de naam zorgt voor verwarring met het gelijknamige dorp Beets in Noord-Holland. Het is een gevoelige zaak en niet iedereen kan zich vinden in het verzoek. In juli 1950 schrijven diverse dagbladen, waaronder de Heerenveense Koerier, de Friese Koerier en Nieuwsblad van Friesland, dagenlang over de kwestie omdat de gemeenteraad van Opsterland binnen een paar dagen op het verzoek gaat beslissen. Verschillende mogelijkheden, voors en tegens passeren de revue. Ook de naam Oud Beets, waarmee het oorspronkelijke dorp wordt aangeduid, komt ter sprake. Met 13 stemmen vóór en 4 tegen wordt gekozen voor de naam Nij Beets. De keuze voor de naam Nieuw Beets om de PTT terwille te zijn, gaat te ver.

Een jaar later, in oktober 1951, staat de discussie over de grenzen van Nij Beets ...
rechts - Het Nieuwsblad van Friesland | Hepkema's Courant bericht over de naamswijziging van het Beets in de Polder.

Het is 31 juli 1950.
index-01014004.jpg index-01001001.jpg