# **
Online
Beets
blijf bij met
Al het nieuws in 2017 ...
Meest
recente
nieuws
index-01-a2017001011.jpg index-01-a2017002013.jpg index-01-a2017002008.jpg index-01-a2017002007.jpg index-01-a2017002006.jpg index-01-a2017002005.jpg index-01-a2017002004.jpg index-01-a2017002003.jpg index-01-a2017001009.jpg
1 maart 2017, bijgewerkt op 2 maart 2017 - redactie
Gasboring Ripen stap dichterbij
Gedeputeerde Staten (GS) heeft op 14 februari 2017 ingestemd met seismisch onderzoek naar gas door Vermilion. De provinciale milieuverordening staat zo'n onderzoek, net als (proef)boring niet toe. Met een ontheffing mag dat wel. GS zegt dat er geen juridisch houdbare reden is om de ontheffing te weigeren.

De ontheffing is een tegenslag voor een behoorlijk deel van de inwoners van Nij Beets en omstreken. De gevolgen van de gaswinning die op talloze plaatsen in Groningen plaatsvinden zijn momenteel zeer actueel. Groningen is het grote voorbeeld.
Onder Fryslân mag dan geen groot veld liggen, net als in Groningen worden In Fryslân veel velden aangeboord. Het aantal boorlokaties en velden neemt hand over hand toe. Alle kleine(re) zout-, gas- en olievelden bij elkaar kunnen tot dezelfde gevolgen leiden: verzakkingen. Feit is dat ook in Fryslân verzakkingen optreden door boringen. De zoutwinning nabij Harlingen en Franeker is daar een voorbeeld van. Is er eenmaal schade dan is het verhalen van de schade een fikse klus, niet zelden een lijdensweg. Kijk maar naar Groningen.
Dat alles is wat inwoners angst inboezemt en het maakt het verzet tegen boringen almaar groter. Beloften worden niet geloofd. Investeringen door bedrijven als Vermilion in de omgeving zijn niks anders dan zoethoudertjes, of "zand in de ogen" zoals een Beetster onlangs nog zei.

Op 12 september 2016 stemde Opsterland tegen het verlenen van een vrijstelling op het bestemmingsplan. Juridisch gezien zijn de ontheffing op het bestemmingsplan en ontheffing op de provinciale verondening volgens GS kennelijk niet vergelijkbaar. De vraag is of dat wel helemaal juist is. Vermilion heeft ontheffing - een milieuontheffing - gevraagd voor het uitvoeren van seismisch onderzoek in het waterwingebied en het grondwaterbeschermingsgebied van Nij Beets (de Ripen). Blijkbaar ziet GS het gebied niet als een kwetsbare zone en dat is niet te rijmen met de strenge miliueregels die in het gebied gelden. Met de ervaring van het Polderhoofdkanaaldossier nog vers in het geheugen is de beslissing van GS opmerkelijk te noemen. Het seismologisch onderzoek is niet klaar met het verrichten van metingen met een speciaal rupsvoertuig; er moet meer gebeuren. Zo wordt bijvoorbeeld met explosieven gewerkt. Een complete installatie, wat bij proefboren wel nodig is, is voor seismisch onderzoek niet nodig. De vraag is of een 'onschuldig' seismisch onderzoek In een kwetsbaar natuurgebied schade kan toebrengen.
 
Vermilion is tegen het besluit van de gemeenteraad ingegaan. Zolang daarop geen beslissing is genomen kan Vermilion nog weinig doen.
Wie het niet eens het met het besluit van GS kan ook in de pen klimmen. Bezwaar maken kan in ieder geval tot en met maandag 3 april 2017. De stukken liggen onder andere op het gemeentehuis in Beetsterzwaag ter inzage.

Vandaag heeft de rechter overigens beslist dat de NAM aansprakelijk kan worden gesteld voor het verlies aan woongenot die door de gaswinning is veroorzaakt. Het gaat om lichamelijk en geestelijk leed (hoofdpijn, stress en dergelijke) die 125 mensen in Groningen hebben geleden. De NAM is een concurrent van Vermilion.
Proefboring komt na seismisch onderzoek
Lees ook over dit onderwerp ...

# Wat mag Vermillion straks doen

# Groter belang Petitie Groningen

# Informatieavond gasboring Ripen