# **
Online
Beets
blijf bij met
Al het nieuws in 2017 ...
Meest
recente
nieuws
index-01-a2017001011.jpg index-01-a2017002013.jpg index-01-a2017002008.jpg index-01-a2017002007.jpg index-01-a2017002006.jpg index-01-a2017002005.jpg index-01-a2017002004.jpg index-01-a2017002003.jpg index-01-a2017001009.jpg
3 maart 2017 - redactie
Wat mag Vermillion straks doen
Vermilion is naarstig op zoek naar nieuwe gasvelden. Het bedrijf heeft Fryslân in vier gebieden verdeeld. In het onderzoeksgebied Akkrum wil Vermilion seismisch onderzoek doen in het waterwingebied en grondwaterbeschermingsgebied Nij Beets. Het waterwingebied van Nij Beets is in en rond de zandput tussen Nij Beets en Oud Beets / A7. Het grondwaterbeschermingsgebied is bij de Ripen.

Seismisch onderzoek wordt uitgevoerd om aardgas en aardolie te zoeken. Daarvoor is het nodig om te weten hoe de grond is opgebouwd: waar ligt welke grondlaag. Op land gebeurt dit door ontploffingen onder de grond. De explosies laten de aarde trillen en die trillingen weerkaatsen tegen de verschillende aardlagen. Elke scheiding tussen de grondlagen veroorzaakt een echo. Met computers wordt de opbouw van de grond in kaart gebracht. Dat gaat tot vele kilometers diepte. Seismologen kunnen zien waar misschien olie of gas te vinden is. De vervolgstap is proefboringen.

De milieuontheffing van GS hinkt op twee totaal tegenstrijdige gedachten. Gedeputeerde Staten (GS) heeft in de milieuontheffing Vermilion erop gewezen dat de provincie en het rijk (straks) niet meer willen dat in waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden wordt geboord. Vermilion mag de ontheffing niet gebruiken met het doel om later, met de meetresultaten van het seismisch onderzoek in de hand, een proefboring te willen doen in Nij Beets. Vermilion verwacht gas te vinden. Dat staat ook bijna met zoveel woorden in de milieuontheffing. Daarom hebben zij vorig jaar bij Opsterland een ontheffing gevraagd voor een proefboorinstallatie bij de Ripen. Kennelijk is de exacte plek waar gas te vinden is nog niet helemaal zeker de Ripen en is eerst seismisch onderzoek nodig.

In het waterwingebied, dus ook de zandput, mag Vermilion alleen met geofoons werken. Dat heeft geofysisch onderzoek. Volledig seismisch onderzoek mag daar niet: niet boren (geen schotgaten), geen explosieven. In het grondwaterbeschermingsgebied worden met drie traktoren en een aangekoppelde meetinstallatie 120 schotgaten geboord. De gaten mogen maximaal acht meter diep zijn met een diameter van 10 cm. Met behulp van dynamiet worden geluidsgolven opgewekt. Bovengronds is het geluid van de explosie nauwelijks te horen. De signalen gaan naar meetwagen, die buiten het waterwin- en grondwaterbeschermingsgebied staat. Er wordt tot circa 4 km diep gemeten. De klus duurt in de periode van augustus 2017 tot en met december 2017, alles bij elkaar opgeteld, drie dagen. Er mag gewerkt worden op maandag tot en met zaterdag, tussen 7:00 en 19:00 uur. Het merendeel van de grondeigenaren heeft ondertussen een (voorlopig) akkoord gegeven.

Boorgaten mogen niet in de buurt van de putten van waterbedrijf Vitens worden geboord. GS is niet bang voor onomkeerbare gevolgen voor het grondwater. Daarom is de milieuontheffing verleend.
De milieuvergunning onder de loep genomen
index-01-a2017016001.jpg
Lees ook over dit onderwerp ...

# Wat mag Vermillion straks doen

# Groter belang Petitie Groningen

# Informatieavond gasboring Ripen